Kontakt

email:

info@e-energie.cz

Obchodní podmínky webu e-energie.cz

  1. Internetovou prezentaci www.e-energie.cz (dále jen prezentace) provozuje RAIL SERVICE, s.r.o. se sídlem Mariánská 11/III, 342 01 Sušice, IČ: 279 75 673 (dále jen provozovatel). Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, vložka 19627. Doručovací a kontaktní adresa: RAIL SERVICE, s.r.o., Třída Míru 1, 381 01 Český Krumlov.
  2. Pro řešení vzájemných vztahů mezi provozovatelem internetové prezentace a jejími uživateli, pro předcházení nedorozumění a možných škod provozovatel níže vyhlašuje podmínky pro užívání prezentace. Uživatelem se rozumí každá fyzická, nebo právnická osoba, nebo jiný samostatně jednající subjekt, který navštíví prezentaci a využije informace zde umístěné k budoucí změně dodavatele elektřiny, nebo zemního plynu (dále jen dodavatele) pro sebe, nebo kohokoli jiného, komu potřebné informace předá.
  3. Provozovatel v rámci prezentace využívá materiály jemu poskytnuté dodavateli, nebo veřejně přístupné např. na internetu na internetových stránkách jednotlivých dodavatelů, dále na webu Energetického regulačního úřadu, Ministerstva financí ČR a dalších místech. Provozovatel nepřejímá žádnou odpovědnost za správnost informací použitých z webu uvedených firem a institucí a zveřejněných, či jinak užitých v prezentaci. Provozovatel rovněž nepřebírá odpovědnost za správnost jím zpracovávaných údajů a výstupů z nich. Veškeré údaje v prezentaci mohou být orientační. Provozovatel v prezentaci provádí určité srovnání, které je však omezeno jen jedním, případně více kriterii, z nichž provozovatel upřednostňuje srovnání z hlediska ceny. V případném smluvním vztahu mezi uživatelem a dodavatelem je však množství dalších ujednání, které objektivně nemusí být možné, nebo vhodné srovnávat, proto jejich vyhodnocení provede vždy uživatel. Uživatel bere na vědomí okolnost, že kterýkoli údaj, nebo informace v prezentaci nemusí být aktuální a správná. Uživatel se nemůže domáhat uzavření smluvního vztahu s dodavatelem na základě údajů a informací zveřejněných v prezentaci. O požadavku na uzavření smlouvy rozhodne vždy dodavatel.
  4. Uživatel je srozumněn s tím, že informace a výstupy prezentace je třeba porovnat s údaji poskytnutými přímo na webech a tištěných materiálech jednotlivých dodavatelů. Výhody a nevýhody jednotlivých nabídek posuzuje uživatel sám. Provozovatel umožní prostřednictvím své zákaznické linky, přes kontaktní mail a přes webové rozhraní prezentace umožní sjednat uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nebo obdobného závazkového vztahu a to buď přímo předáním žádosti dodavateli, nebo jeho pověřenému obchodnímu zástupci k vyřízení, nebo prostřednictvím vlastní administrace zpracování požadavku kontaktním centrem provozovatele.
  5. Prezentace je souborem duševního vlastnictví provozovatele a jako taková je chráněna zákonem. Jakákoli citace, nebo reprodukce informací a výstupů prezentace v jakémkoli médiu (tisk, televize, rozhlas, prostředí internetu a další) je možná jen výslovným a zřetelným uvedením zdroje a s výslovným písemným souhlasem provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za nesprávné informace a výstupy z prezentace, jejichž původcem je, nebo by mohla být nezákonná aktivita třetích osob. Uživatel je oprávněn užívat informací a výstupů prezentace jen k účelu, ke kterému ji provozovatel vytvořil.
  6. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů z nichž některé mohou mít povahu citlivých údajů podle zákona 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za účelem uzavření konkrétního obchodního případu a dále za účelem jiné obchodní činnosti provozovatele, nebo jím pověřených subjektů. Na žádost uživatele provozovatel uživatele sdělí, zda a které údaje o něm provozovatel shromáždil a na jeho žádost je odstraní s výjimkou těch údajů, které jsou nutné pro evidenci existujících smluvních vztahů zprostředkovaných provozovatelem.
  7. Uživatel souhlasí s možností zasílání informací o obchodních nabídkách provozovatele, nebo jeho smluvních partnerů v režimu obchodního sdělení podle zákona 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o některých službách informační společnosti a to do odvolání, které bude provozovateli doručeno e-mailem na adresu info@e-energie.cz, nebo poštou na adresu Kontaktní centrum e-energie.cz, Třída Míru 1, Český Krumlov, 381 01.
  8. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje, které uložil do rozhraní prezentace, nebo je sdělil prostřednictvím emailové, nebo telefonické komunikace jsou správné, pravdivé a na jejich základě je možné uzavřít budoucí smluvní vztah(y) a že je poskytnul zcela dobrovolně.

Kontakní adresou pro příjímání veškerých písemností je:

Kontaktní centrum e-energie.cz
Třída Míru 1
381 01 Český Krumlov

V Českém Krumlově dne 05.03.2012
RAIL SERVICE, s.r.o.

Aktuality